Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 Inleiding

1.1 Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf InTeam bedoeld.

 

InTeam

Korenbloemenstraat 36A

1950 Kraainem/Belgie

Ondernemingsnummer : BE0506 866 273

 

Contact via: leen.vangeebergen@inteam-counseling.be

 

Artikel 2 Voorwaarden individueel aangekocht online traject

 

2.1 Individueel aangekochte online trajecten bestaan uit een reeks e-mails met een vooraf afgesproken aantal lessen. Deze les bestaan minimaal uit een video/webinar/facebook-live, eventueel bijkomende meditaties of een werkboek. Eens aangekocht krijg je levenslang toegang tot de inhoud van dit traject. Bewaar goed de mails die je hierrond ontvangt zodat je steeds weer de linken kan raadplegen.
Levenslang staat voor zolang InTeam de betreffende accounts op youtube/soundcloud/wordpress, etc. beheert. Indien om één of andere reden de video’s/meditaties/werkboeken zou off line gehaald worden, wordt de klant op de hoogte gebracht en krijgt deze ruimschoots de tijd om het online programma te downloaden indien hij dit wenst. Het online programma is enkel bedoelt voor eigen gebruik en mag onder geen beding gedeeld worden met derden. Het programma blijft het eigendom van InTeam.

 

2.2 In mijn online-trajecten deel ik mijn kennis, ervaring en tools. Zelf moet je naast het volgen van het bekijken van de video’s voldoende tijd reserveren voor het luisteren, schrijfwerk en het maken van de bijhorende opdrachten. Je succes met het online traject is grotendeels afhankelijk van je eigen inspanningen. Tijdens de loopduur van het online traject + 2 weken extra heb je toegang tot de besloten facebook-groep van de online community waar je al je vragen kan stellen over het traject.
Coaching vervangt geen medische behandeling.

2.3 Eventuele bonussen dienen opgenomen te worden binnen de 6 maanden na de start van het online traject

 

Artikel 3 : Online community ‘Inspired Sex Makes Happy People’

3.1 de online community is toegankelijk met een jaarlijks abonnementsgeld. Het bedrag waar je oorspronkelijk aan instapt, wordt voor je vastgezet zolang je lid blijft.  Na 1 jaar wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd.

3.2.Wil je het lidmaatschap van de online community opzeggen dan dient dit via email of brief te gebeuren ten laatste 1 maand voor het einde van je jaarlijkse termijn. Bij laattijdige annulering wordt het voor een jaar verlengd.

3.3 Het lidmaatschap voor de online community kan betaald worden in 1 betaling, 3 betalingen om de 4 maanden of je kan kiezen voor 12 maandelijkse termijnen.  Bij betaling in termijnen, wordt er een extra vergoeding voor administratiekosten bijgerekend (verrekend in de prijs). Bij inschrijving in de community in maandelijkse termijnen ga je een verbinding van 12 maanden aan.  Er wordt geen restitutie gedaan.  Bij niet betaling binnen de 14 dagen na factuurdatum wordt er een herinnering gestuurd waarna je 7 dagen de tijd hebt om te betalen.  Bij nog niet betaling na die termijn, wordt het volledige bedrag dat nog openstaat voor je hele lidmaatschap in 1 keer aangerekend.

3.4 De lifetime toegang tot de online community is een eenmalige betaling waarbij je levenslang toegang krijgt tot de soulfamily.  Betaling gebeurt in 1 keer of in 12, 24 of 48 maandelijkse termijnen.  Bij niet betaling geldt hetzelfde als de jaarlijkse betaling van de online community. Bij niet betaling na 30 dagen worden gerechtelijke stappen ondernomen, de kosten voor het innen van abonnementsgeld via een incassobureau worden volledig aan de klant doorgerekend, alsook de eventuele gerechtelijke kosten.  Bevoegde rechtbank is die van het arrondissement Brussel/België.

3.5 Instappen in de online community (lifetime of jaarlijks) is definitief na betaling van de eerste termijn, daarna is de klant gebonden aan de betaling van het resterende bedrag in termijnen of in 1 keer opvorderbaar door mij bij niet tijdige betaling door de cliënt.

 

Artikel 4: Individuele trajecten

4.1 Een individueel coachingtraject bestaat uit 5 of 10 sessie die over een periode van 6 maanden resp. 1 jaar kunnen benut worden.

4.2 Het traject kan in 1 keer of in termijnen betaald worden. De termijnen lopen maximaal verspreid over de duur van het individueel traject. Bij betaling in termijnen wordt er ook een administratieve kost aangerekend die verrekend is in de maandelijkse afbetaling.

4.3 Het stopzetten van het individueel coaching traject leidt niet tot het terugbetalen van de betaalde vergoeding(en) noch tot het opschorten van de termijnbetalingen

4.4 Het resultaat hangt sterk af van de persoonlijke inzet van de coachee. Coaching/EFT/AC vervangt geen medische behandelingen. Ik behoudt mij het recht het individuele traject op te schorten indien ik vast stel dat ik niet het gewenste resultaat kan bereiken. Hierbij stort ik het overeenkomstige deel van het betaalde bedrag terug (met een max. van het geïnvesteerde bedrag ) of  stopt de betaling in termijnen.

 

Artikel 5 Niet Goed Geld terug Garantie

5.1 Ik vind het belangrijk dat mijn deelnemers tevreden zijn, daarom heb ik een niet goed geld terug garantie. Je kan uiterlijk 14 (veertien) dagen na de start van het groepsprogramma je deelname kosteloos annuleren. Annuleren kan je doen door een mail te sturen aan leen.vangeebergen@inteam-counseling.be

Indien je al betalingen hebt gedaan, dan zal ik je het geld zo spoedig mogelijk restitueren. Wel dien je al het ontvangen cursusmateriaal in te leveren en vervallen eventueel licenties op de door mij verstrekte programma’s en tools.

5.2 Na de 14 (veertien) daagse periode is het niet meer mogelijk om deelname aan het programma te annuleren en moet je het volledige deelnemersgeld betalen.

Artikel 6 Prijzen en betaling

6.1 De prijzen van mijn online trajecten/community staan op de website van www.vrouwinvuurenvlam.be Deze prijzen zijn altijd inclusief BTW.

6.2 Betaling kan in een keer, of in termijnen worden voldaan. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van het online traject de verplichting tot betaling bestaan.

6.3 Indien je achterloopt met betalingen, dan hou ik mij het recht voor om een coachingsgesprek af te zeggen en mijn verplichtingen op te schorten, totdat je de betreffende termijn(en) betaald hebt. Na betaling kan je een nieuwe afspraak maken voor het gesprek, maar het coachingsgesprek moet wel binnen de duur van het programma plaats vinden. Ik garandeer niet dat ik nog ruimte in mijn agenda heb, om een gesprek in te halen. Ik heb het recht om je toegang tot de besloten Facebookgroep op te schorten en je toegang tot de online leermodules te blokkeren tot de betaling in orde is.

6.4 Aanbiedingen, prijzen of offertes zijn altijd vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.

Artikel 7 Intellectueel eigendom / Gebruik materialen.

7.1 Op de teksten, materialen van het programma bezit ik de intellectueel eigendomsrechten. Tijdens en na het programma mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.

7.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

7.3 De intellectueel eigendomsrechten blijven van InTeam

Artikel 8 Materialen en licenties

8.1 Ik streef ernaar de materialen levenslang online voor mijn deelnemers toegankelijk te houden, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere url, dan zal ik je dit altijd 3 (drie) maanden van te voren per e-mail laten weten, zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.

Artikel 9 Klachten

9.1 Mocht je ontevreden zijn over het groepsprogramma of een onderdeel van het programma of de ondersteuning van mij, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang dan van je een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.

9.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald programma onderdeel aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

9.3 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.

10.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc., is uitgesloten.

10.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

Artikel 10 Privacy

11.1 Ik neem de privacy van mijn deelnemers/klanten serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik hou mij aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens.
Voor doeleinde van marketing (wekelijkse inspirationele nieuwsbrief) heb ik alleen volgende persoonsgegevens in mijn bezit: voornaam, emailadres. De persoon in kwestie geeft hiervoor toestemming door het invullen van een opt-in formulier op de website van www.vrouwinvuurenvlam.be of via facebook.
Wanneer je deze mails niet meer wil ontvangen schrijf je jezelf moeiteloos uit via de knop ‘uitschrijven’ die zich onder elke mail bevindt.
Deze persoonsgegevens worden bewaard en beheerd in ActiveCampaign.com en worden op geen enkele manier gedeeld met derden.
De persoonsgegevens van klanten die een aankoop doen via de webshop (www.vrouwinvuurenvlam.be) of de community (www.inspiredsexmakeshappypeople.com) worden bewaard in Woocommerce tot 1 jaar na de laatste aankoop. Voornaam en emailadres worden getransfereerd naar ActiveCampaign.com uitsluitend met de bedoeling van het sturen van de mails in het kader van de aangekochte producten.
Klanten die een factuur ontvangen hun persoonsgegevens worden voor facturatie-doeleinden beheerd in Factuursturen.be.

Artikel 12 Overig

12.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.

12.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen

12.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail/messenger/what’s app

Artikel 13 Geschillen

13.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.

13.2 Indien we er onderling niet uitkomen, is in geval van betwistingen uitsluitend het vredegerecht van het kanton te Zaventem of de rechtbanken van het arrondissement van Brussel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 14 Toepasselijk recht

14.1 Op deze overeenkomst is Belgisch recht van toepassing.

Artikel 15 Wijziging van de voorwaarden

15.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.

15.2 Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.

Leer mij beter kennen op: